O VIII Forum

Zbiory historii naturalnej stanowią podstawowe źródło wiedzy o różnorodności biologicznej i są wykorzystywane w badaniach naukowych, procesie kształcenia i praktyce. Szczególnie cenne są dane o historycznych stanowiskach gatunków roślin, zwierząt i grzybów. Umożliwiają one badaczom dotarcie do ich lokalizacji, ocenę aktualnego stanu populacji i jej dynamiki; m.in. pozwalają określić czy gatunek nadal występuje, podlega silnej ekspansji czy wyginął. Do niedawna dostęp do zasobu informacji gromadzonego w formie fizycznych okazów był utrudniony dla naukowców i niemal niedostępny dla społeczeństwa, w tym nauczycieli i uczniów, urzędów, organizacji i osób zajmujących się różnorodnością biologiczną i ochroną przyrody.

Obecnie, możliwość cyfryzacji zbiorów przyrodniczych pozwala na ich udostępnienie online, przeszukiwanie i analizę z wykorzystaniem narzędzi statystycznych i przestrzennych. Niemal każdemu okazowi lub udokumentowanej obserwacji można przypisać współrzędne geograficzne, dzięki którym zainteresowani mogą poszukiwać historycznych stanowisk w terenie. Takie podejście otwiera nowe możliwości badawcze w zakresie taksonomii, biogeografii, ekologii, a także monitorowania stanu i ochronie bioróżnorodności.

Podczas VIII Forum BioGIS zostaną zaprezentowane wyniki realizacji projektów cyfryzacji archiwalnych zbiorów przyrodniczych, realizowanych i finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, w tym projektu AMUNATCOLL zrealizowanego przez Wydział Biologii UAM i PCSS. Uczestnicy tegorocznej edycji Forum BioGIS zapoznają się z potencjałem wykorzystania cyfrowych baz danych przyrodniczych do celów naukowych, edukacyjnych, ochrony przyrody i zarządzania środowiskiem. Ponadto, udział w Forum BioGIS umożliwi uczestnikom poznanie zasad i procedur, dzięki którym możliwa jest transformacja historycznych danych przyrodniczych do formatu cyfrowego i wymiaru przestrzennego. Zaplanowano sesje referatowe, panele dyskusyjne i warsztaty na temat wykorzystania cyfrowych baz danych przyrodniczych w edukacji i ochronie przyrody, przygotowania zbiorów przyrodniczych do digitalizacji, procesu digitalizacji, metod geotagowania, opisów lokalizacji okazów oraz wielu aspektów informatycznych budowy baz danych i narzędzi stosowanych w analizach online.

Skip to content