Warsztaty

W ramach tegorocznego Forum zapraszamy Państwa do udziału w warsztatach. Prosimy zapoznać się z poniższymi opisami, które pomogą Państwu wybrać właściwe zajęcia.

W ramach warsztatów uczestnicy zapoznają się z istotą arkusza zielnikowego, zasadami postępowania z nim oraz informacjami zawartymi na etykiecie arkusza. Kolejna część warsztatów będzie poświęcona skanowaniu arkuszy zielnikowych.
W ostatniej części warsztatu, uczestnicy poznają strukturę bazy danych Amunatcoll i wprowadzą do niej nowe dane po procesie skanowania.

Miejsce: Zakład Botaniki Systematycznej i Środowiskowej UAM

Data: 30.11.2023 r., godzina 13:30- 15:00

Prowadzący: Piotr Szkudlarz, Krzysztof Stawrakakis (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Kolekcja muzealna jest źródłem danych cyfrowych – należy wiedzieć, jak ją profesjonalnie zorganizować i zabezpieczyć. Obiekty z kolekcji można digitalizować „zaledwie wystarczająco” lub „niemal idealnie”, z uwzględnieniem kompletu informacji lub tylko niewielkiej ich części. Na co należy zwrócić uwagę podczas procesu cyfryzacji? Jak uniknąć błędów i najlepiej wykorzystać potencjał digitalizowanego obiektu? Jaki sprzęt jest naprawdę niezbędny i jakie są odpowiednie procedury?

W trakcie warsztatów prowadzonych w Zbiorach Przyrodniczych oraz Laboratorium Mikroskopii Elektronowej i Konfokalnej uczestnicy dowiedzą się, jak zabezpieczać i przetrzymywać zoologiczne okazy muzealne, oraz jak uzyskać optymalne efekty podczas ich digitalizacji. Zaprezentowane zostaną wybrane sposoby otrzymywania danych cyfrowych (w tym wykonywanie fotografii z wykorzystaniem mikroskopu stereoskopowego i skaningowego) oraz przykłady ich wykorzystania w nauce i dydaktyce.

Miejsce: Zbiory Przyrodnicze UAM

Data: 30.11.2023, godzina 13:30 – 15:00

Prowadzący: Zbigniew Adamski, Szymon Konwerski, Jacek Wendzonka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Zapisy lokalizacji geograficznej miejsc zbioru lub obserwacji okazów roślin czy zwierząt w historycznych zbiorach przyrodniczych mają zazwyczaj tekstową formę. Dodatkowo, te opisy mają różnorodną postać np. w zakresie dokładności opisu, użytego języka czy nazw geograficznych obecnie już nie stosowanych. Takie uwarunkowania na pewno nie ułatwiają zamiany opisu tekstowego na współrzędne geograficzne, dzięki którym możliwa jest praca z danymi w środowisku GIS. W ramach warsztatu zostaną zaprezentowane metody geotagowania opisów tekstowych lokalizacji geograficznych ze szczególnym naciskiem na ograniczenia płynące ze specyfiki historycznych danych przyrodniczych.

Miejsce: sala K1

Data: 30.11.2023 r., godzina 13:30 – 15:00 (pierwsza tura) i 15:00 – 16:30 (druga tura)

Prowadzący: Krystian Florkowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Analiza geoprzestrzenna występowania okazów botanicznych jest niezbędnym elementem wielu prac realizowanych w oparciu o pozyskane dane badawcze. Wykorzystanie narzędzi umożliwiających poprawne oznaczenie lokalizacji oraz rodzaju okazów jest kluczowe dla jakości formułowanych wniosków. W ramach warsztatów uczestnicy zapoznają się z implementacją przykładowych operacji pozwalających na właściwe oznaczenie lokalizacji okazów w sposób ułatwiający ich dalszą analizę. Operacje te obejmą podstawowe działania na mapie, m.in. zmiana mapy podkładowej, wstawianie znaczników i ich grupowanie, dodawanie dodatkowych elementów i własnych warstw.

Miejsce: sala K2

Data: 30.11.2023 r., godzina 15:00 – 15:30

Prowadzący: Paweł Wolniewicz (Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe)

Ważnym elementem prac terenowych jest wykonywanie obserwacji terenowych. Do tego celu konieczne jest używanie właściwych narzędzi m.in. aplikacji dokumentującej lokalizacje i cechy obiektów. Tematem warsztatu będzie utworzenie aplikacji mobilnej uruchomionej w emulowanym środowisku Android z punktu widzenia jej wykorzystania w terenowych obserwacjach przyrodniczych. W ramach zajęć będzie można zapoznać się z pracą z Android SDK pod kątem zastosowania w zadaniach GIS oraz zostaną poruszone kwestie dostępu do lokalizacji użytkownika oraz komponentu mapowego.

Miejsce: sala K3

Data: 30.11.2023 r., godzina 15:30 – 16:00

Prowadzący: Michał Urbaniak (Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe)

Ikonografia będąca nieodłącznym elementem baz danych kolekcji dziedzictwa naturalnego podlega szczególnej ochronie ze względu na swoją unikatowość. Właściwe zabezpieczenie praw autorskich do graficznego materiału cyfrowego jest zadaniem tyleż złożonym, co pracochłonnym. W tym warsztacie uczestnicy zapoznają się z dziedziną ochrony obrazów, badając różne metody, w tym technologie znakowania, oraz ich zastosowanie w zabezpieczaniu zasobów cyfrowych. Zobacz przykładowe rezultaty procesu odzyskiwania znaków własności, zapewniające autentyczność i ochronę treści wizualnych w dynamicznym środowisku cyfrowym.

Miejsce: sala K2

Data: 30.11.2023 r., godzina 16:00 – 16:30

Prowadzący: Damian Jędrasiak (Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe)

Podczas warsztatów uczestnicy zapoznają się z repozytorium danych Dataverse Project – jego możliwościami, funkcjonalnością oraz potencjalnym zastosowaniem. Zajęcia podzielone będą na dwie części. W pierwszej uczestnik będzie mógł wystąpić jako administrator i kontrybutor, kreując i personalizując swoje własne repozytorium w istniejącej instalacji. W tym miejscu będzie można poćwiczyć deponowanie różnych typów danych. Druga część poświęcona będzie pracy z repozytorium w roli użytkownika, podczas której uczestnicy będą mieli okazję odkrywać zasoby bazy danych Open Forest Data. Zaprezentowana zostanie także możliwość integracji z bazą danych w środowisku R oraz dostęp za pomocą interfejsów API. Warsztaty przeznaczone są dla uczestników z podstawową znajomością środowiska R.

Miejsce: sala K2

Data: 30.11.2023 r., godzina 13:30 – 15:00

Prowadząca: Sylwia Pustkowiak (Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży, (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Głównym celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z rozwiązaniami webowymi i mobilnymi z pakietu ArcGIS. W czasie warsztatów uczestnicy poznają możliwości aplikacji ArcGIS Field Maps, ArcGIS Survey123 oraz ArcGIS Dashboards w zakresie zbierania danych w terenie i ich wizualizacji w Internecie. Uczestnicy m.in. samodzielnie przygotują mapę, która będzie stanowiła podstawę do pracy terenowej, utworzą formularz do aktualizacji bazy danych o bioróżnorodności AMUNATCOLL przez innych użytkowników oraz nauczą się prezentować wyniki prac terenowych w postaci mapy webowej i pulpitów nawigacyjnych. Warsztaty będą miały praktyczny charakter, których zwieńczeniem będzie wyjście w teren i praktyczne przetestowanie utworzonych przez uczestników rozwiązań.

Miejsce: sala K3 i teren

Data: 30.11.2023 r., godzina 13:30 – 15:00

Prowadząca: Paulina Gajownik (Esri Polska)

Warsztaty terenowo-komputerowe mają na celu zapoznanie uczestników z możliwościami systemu AMUNATCOLL IT tj. wykorzystanie historycznych zbiorów przyrodniczych zgromadzonych w bazie danych oraz narzędzi – aplikacji mobilnej do zbierania danych w terenie oraz portalu, jako pomocy dydaktycznych w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych oraz szeroko pojętej edukacji ekologicznej. Wykorzystując dostępne informacje o historycznych lokalizacjach gatunków roślin, zwierząt i grzybów, nauczyciele i edukatorzy mogą zaangażować uczniów w aktywną pracę poprzez sprawdzenie czy np. okaz rośliny z lokalizacji historycznej jest nadal obecny, wymarł czy może jest w procesie ekspansji. Ponadto, wykorzystanie portalu oraz aplikacji mobilnej pozwoli uczniom na tworzenie projektów pozwalających na poszerzenie wiedzy o środowisku naturalnym w ich sąsiedztwie, poprzez tworzenie własnych obserwacji terenowych. Włączenie danych historycznych do analiz przestrzennych otwiera nowe możliwości badań i monitorowania stanu różnorodności biologicznej.

Miejsce: teren i sala Rady Wydziału

Data: 30.11.2023 r., godzina 13:30 – 15:00

Prowadząca: Katarzyna Słupecka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Portal Mapa Bioróżnorodności jest systemem informatycznym służącym do integracji danych o bioróżnorodności, pochodzących z różnych źródeł – kolekcji okazów, bibliografii, kartotek oraz indywidualnych obserwacji. Jest to nowa wersja systemu, mająca zastąpić wcześniejsze aplikacje baza.biomap.pl oraz gis.biomap.pl. Na obecnym etapie system obejmuje dane IMBIO – efekty projektu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa pt. „Integracja i mobilizacja danych o różnorodności biotycznej Eukaryota w zasobach polskich instytucji naukowych”, który objął dane pochodzące z 18 instytucji partnerskich. Wszystkie publicznie dostępne dane projektu IMBIO będą otwarte również poprzez zewnętrzną platformę – Global Biodiversity Information Facility (GBIF). W kolejnej fazie działań zintegrowane zostaną zasoby dotychczasowej starej wersji Mapy Bioróżnorodności. W trzeciej kolejności w portalu pojawią się dane Członków KSIB prezentowane teraz w sieci GBIF jako samodzielne zbiory danych. Warsztaty będą dotyczyć korzystania z możliwości nowego portalu BioMap – dostępu do danych oraz możliwości współtworzenia i powiększania zasobów systemu przez instytucje i indywidualnych uczestników.

Miejsce: sala A2

Data: 30.11.2023 r., godzina 13:30 – 15:00

Prowadzący: Piotr Tykarski (Uniwersytet Warszawski)

Skip to content